Езикови изисквания

Администратор

­

          Редакцията на e-Scriptum приема материали за публикуване в сайта, които съответстват на нормите на книжовния български език в граматическо, лексикално, правописно и пунктуационно отношение.

          Желателно е авторите при колебание да правят езикови справки с последното печатно издание на „Официален правописен речник на българския език“ (изд. „Просвета“, София, 2012 г.) – издание на Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българска академия на науките.

­