Институции

­

Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева“

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Кл. Охридски“

Департамент „Нова българистика“ на НБУ

Дирекция „Авторско право и сродните му права“

Държавна агенция „Архиви“

Институт за български език при БАН

Институт за етнология и фолклористика с ЕМ при БАН

Институт за литература при БАН

Институт „Отворено общество“ – София

Катедра „Българска литература“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Катедра „Българска литература и теория на литературата“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Катедра „Класическа филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Катедра „Теория на литературата“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Комисия за разкриване на досиета към Държавна сигурност

Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“

Литературна академия „Южна пролет“

Министерство на образованието, младежта и науката

Научноизследователски сектор при СУ „Св. Кл. Охридски“

Национален литературен музей

Национален фонд „Култура“

Национален център за книгата – НДК

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Национална агенция за оценяване и акредитация

Национална агенция за професионално образование и обучение

Национална асоциация за прием на студенти

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Нов български университет

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Портал за обществени консултации на МС

Празници на културата „Аполония“

Програма „Глобални библиотеки – България“

Програма „Достъп до информация“

Програма „Книгоиздаване и печат“

Рейтингова система на висшите училища в България

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Столична програма „Култура“

Структурни фондове на ЕС

Студентски практики

Съюз на българските журналисти

Съюз на българските художници

Съюз на преводачите в България

Съюз на свободните писатели в България

Съюз на учените в България

Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“

Факултет по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“

Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Фонд „Научни изследвания“

Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания

Център за развитие на човешките ресурси

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

Югозападен университет „Неофит Рилски“

­