Технически изисквания

Администратор

­

           Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum приема материали за публикуване, които са форматирани по следния начин:

 • текстов формат MS Word (.doc или .docx);
 • шрифт Times New Roman;
 • размер на шрифта 12 (Font size);
 • междуредие 1,5 (Line spacing);
 • равнение на текста (Alignmement) от двете страни (Justify);
 • параграфи (Indentation) с нов ред навътре (First line), като не се използва табулатор (Tab) за нов ред;
 • знаци на един ред 30 (Characters with spaces);
 • редове на една страница 60 (Lines);
 • номерация на страниците в долен десен ъгъл (Page numbers);
 • изписване заглавието на текста и името на автора в графичен стил редовни букви (Regular), а не главни, и без курсив (Italic);
 • поставяне на интервал (Space) след препинателните знаци (а не преди тях);
 • използване на обикновени скоби (кръгли), а не на наклонени черти (които имат друга смислова функция: „срещу“, „versus“);
 • автоматично въведени бележки под линия (Footnotes) за вмъкване на пояснения към текста, а не на библиографски данни;
 • стандартно изреждане на библиографски данни в края на статията – с инверсия в името на автора (първо фамилно, после собствено име), със заглавие на труда (ако е в самостоятелна книга) и на изданието (ако не е в самостоятелна публикация), с посочване на мястото, издателството и годината на издаване;
 • въвеждане на библиографски препратки в текста чрез квадратни скоби [ ] с изписване на фамилното име на автора, годината на издаване и номера на цитираната страница (напр. Иванов 2013: 44);
 • оформяне на библиографията в края на текста, като първо се изписва кратката версия (фамилното име на автора и годината на изданието, подредени по азбучен ред и по хронология), а след това се посочват останалите, подробни сведения (инверсираните имена на автора, заглавието на труда, място и време на изданието и т.н.);
 • цитиране на чужди източници по меродавните им български преводиако има такива;
 • изписване на вековете с римски цифри (напр. ХХІ век)
 • коректно рефериране към източници от интернет с посочване на автор, заглавие и наименование на сайт, с предоставяне на активна връзка към онлайн публикацията (линк), с посочване на дата и час на прочита/заемката.

          Желателно е авторите да не прилагат допълнително форматиране на текстовете, когато това не е наложително – разредки, номериране (Numbering), изреждане с точки, тирета и пр. (Bullets), подчертаване (Underline), потъмняване (Bold), курсивиране (Italic), повдигане на редовните букви в главни и т.н.

          Примерни образци за оформяне на справочен апарат към научна статия или книга може да се видят тук.

­