Покана от Националния литературен музей

Администратор

­

          Националният литературен музей в София кани студенти от хуманитарните специалности в българските висши училища на стаж, следвайки условията, описани по-долу!

          Ако пожелаете да се насочите към НЛМ, вижте официалната страница българския литературен музей и се възползвайте от посочените координати за контакт: Национален литературен музей.

­

 

Национален литературен музей

­

І. Студентски практики

          Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18.01.2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта:

1. Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;

2. Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

          Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма за подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.

          Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. Проектите се изпълняват от Министерството на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент до 31.10.2014 г. Ръководител на двата проекта е д-р Евелина Христова – съветник на Министъра на образованието, младежта и науката.

­ІІ. Компонент 2 – “Студентски практики”

          Компонент 2 “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат 62 700 студенти, а в проекта могат да бъдат включени максимум 73 300. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита онова практическо обучение, което е проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключване и отчитане на практиката се изплаща на студента стипендия в размер от 480 лв.

          Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. Да кандидатстват имат право всички студенти от висшите училища в Република България.

          В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.

­ІІІ. Наставничество на студенти

          Академични наставници: Това са преподаватели от висшето училище – партньор по проекта, които наблюдават провежданото практическо обучение на студента/ите от същото висше училище. По предварителни изчисления един преподавател може да наблюдава от 1 до 15 студенти, участващи в практическото обучение. На академичните наставници се заплаща за работата им с всеки студент не повече от 4 часа със ставка 15 лв. на час.

          Ментори: Организацията работодател следва да осигури „ментор“ – служител на работодателя, който наставлява студента/ите по време на практиката му/им в реална работна среда. По предварителни изчисления един ментор може да работи с от 1 до 15 студенти. На менторите се заплаща за работата им с всеки студент не повече от 8 часа със ставка 15 лв. на час.

­ІV. Цели

• подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

• улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

• подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

• увеличаване на стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

• стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

• осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

• подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

­

Източник: Ученически и студентски практики.

­

Публикувано в Професионални изяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *