Интелектуална собственост в книгоиздаването

Конспект за студенти от специалност „Книгоиздаване“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“

Ангел Манчев

pause

1. Поява и развитие на авторското право.

2. Субективно и обективно авторско право.

3. Международни и вътрешни източници на обективното авторско право в България.

4. Обекти на авторското право. Общи признаци.

5. Отделни видoве произведения, закриляни от закона.

6. Оригинални (първични) произведения и производни (вторични) произведения.

7. Произведения, които не са обект на авторското право.

8. Субекти на авторското право. Общи положения.

9. Съавторство и особени случаи. Авторско право върху колективни и съставни произведения.

10. Съдържание на авторското право. Обща характеристика.

 

11. Неимуществени права на автора. Неотчуждимост на неимуществените права.

12. Имуществени права на автора. Видове.

13. Възнаграждение. Следваща продажба.

14. Свободно използване на произведенията за лично ползване.

15. Специални хипотези за свободното използване на произведенията.

16. Времетраене на авторското право.

17. Наследяване на авторското право.

18. Използване на произведенията. Общи разпоредби.

19. Договори за използване на произведенията Общи положения.

20. Издателски договори за литературни произведения.

21. Договори за литературни произведения с международен елемент.

22. Защита на авторското право.

­

Забел.: Текстът е публикуван в авторската страница на ас. д-р Ангел Манчев.

­

zp8497586rq
zp8497586rq
Публикувано в Конспекти, Образование. Постоянна връзка.