Творчески постижения, генеративен изкуствен интелект и личностното развитие на обучаващите се по философия в средните училища в България

Кръгла маса, организирана от Регионално управление на образованието София-град и Национален университетски център за творчество и иновации (НУЦТИ) на СУ „Св. Климент Охридски“

Администратор

­

Линк за връзка: кръгла маса

­­­

П Р О Г Р А М А

20.02.2024 г.

­

Въвеждащи изказвания на модераторите:

13.00-13.10 ч. –  проф. д.ф.н. Пламен Макариев и д-р Мая Митренцева

­

Изказвания на лекторите:

13.10–13.20 ч. – Изкуственият интелект и неговата невъзможност за онтологично познание – д-р Ивайло Николов, 12 СУ „Цар Иван Асен II“, гр. София

 • Резюме: Изкуственият интелект, пречупен през две перспективи. Първата е неговата невъзможност за онтологично познание. При втората съществува чисто религиозен елемент. Той се намира в 13 глава на Откровението на Йоана.

13.20–13.30 ч. – В състояние ли е генеративната програма да извършва открития, изобретявания и програмирания? – д.ф.н. Александър Андонов, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“, НУЦТИ

 • Резюме: Прави се опит да се обсъдят познавателните проблеми на откритията, изобретяванията и програмиранията, за да се провeри доколко ИИ би могъл и как да се справи успешно с тях.

13.30–13.40 ч. – GPT – опосредствена реалност (предметност) или интелектна (субектност) – проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“, НУЦТИ

 • Резюме: Поставя се въпросът за онтологичното достойнство на GPT: дали е предмет (обект), средство, или е същество (субект), живост (но не непременно в биологичен смисъл). Онтологизира се органичния (предметността през, която субектното се самосъздава) характер на GPT в смисъла на не-само-средство, а на преминаващо в нов орган, в нова органика (сетивна или друга), през който човешката субектна разумност се самосъздава. Така да се каже – през GPT, организмичността, органиката на интелектността нараства, и едва след това може да се говори за самонарастване на именно тази интелектност. Така GPT се мисли именно като организмично-субектно – доколкото представлява не просто средство, а нов орган за съответно нова човешка разумност.

13.40–13.50 ч. – Отговорността на философията в сферата на образованието в епохата на изкуствения интелект – проф. д.ф.н. Веселин Петров, Институт по философия и социология при Българска академия на науките

 • Резюме: Разглежда се появата на изкуствения интелект и последствията от тази поява за хората, като особено се акцентира върху промените в образованието и обучението, предизвикани от появата и използването на изкуствен интелект в образованието и най-вече в процеса на преподаване и обучение. Правят се изводи и препоръки как да се подхожда внимателно към използването на изкуствен интелект в образованието на човека и какви промени ще настъпят във функцията на учителя в процеса на образование.

13.50–14.00 – Въпроси спрямо страха пред изкуствения интелект – доц. д-р Цветина Рачева, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Философия“

­

Отговори от лекторите на предварително зададени въпроси от учителската колегия:

14.00–14.30 ч. – дискусия

 • Въпрос №1: Какви са познавателните възможности на генеративния изкуствен интелект, ако ги различим от опознавателните?

Отговор: Затрудненията с разбирането и усвояването на разликата на логическото от собствено познавателното мислене за учители и ученици.

 • Въпрос №2: Краят на света и изкуственият интелект като роля? Дехуманизацията като проблем.

Отговор: Не можем да отговорим точно.

 • Въпрос №3: Ползи и опасности при използването на изкуствен интелект?

Отговор: Проблеми при писане на есета, но нов източник на информация.

 • Въпрос №4: Видове изкуствен интелект? Изкуствен интелект и политическите решения за общество и държава? Изкуственият интелект като паноптикум.

Отговор: Нееднозначно, проблематично, парадоксално, диалектично.

 • Въпрос №5: Самопознание и изкуствен интелект?

Отговор: Индукция срещу дедукция.

 • Въпрос №6: Генеративен изкуствен интелект?

Отговор: Разширяване на аналитичните инструменти в преподаването.

 • Въпрос №7: Изкуственият интелект в изкуството?

Отговор: Проблематично.

 • Въпрос №8: Приложението на генеративния изкуствен интелект в образованието?

Отговор: Самостоятелно формулиране на тези, идеи и т.н. без използване на изкуствен интелект!

 • Въпрос №9: Авторски текстове (есе) и изкуствен интелект – как да  разпознаем злоупотреба?

Отговор: Липса на оригиналност при формулиране на теза и позиция.

 • Въпрос №10: Тезата за творческите постижения? Как AI ще отговори на идеята за моралността?

Отговор: Смятаме, че една от най-древните науки [разб. философията] трябва да отговаря на нарасналите потребности на младото поколение още в ученическа възраст. Как изкуственият интелект ще помогне за изследването на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света, и  основните теми на философията като съществуването, мисленето, познанието, истината, справедливостта, красивото? Одобряваме питането, предмет на дискусия.

 • Въпрос №11: Стимулиране на учениците в творческо писане по философска тематика?

Отговор: Ако изкуственият интелект се използва като ресурс за информация, той би бил полезен, но не и за създаване на оригинално творчество на настоящия етап на развитие.

 • Въпрос №12: Как се обучава GPT?

Отговор: Предизвикателствата са по отношение на разликата между знаене-умение-компетенции (оналичностяване-създаване-творчество, дефиниции-понятия-идеи).

 • Въпрос №13: Как изкуственият интелект ще повлияе на представата за света и за себе си на младия човек?

Отговор: Изкуственият интелект ще създаде нова среда на общуване и взаимодействие, което неминуемо ще повлияе и на отношенията в училище.

 • Въпрос №14: Какви материали има по темата, тъй като в наличната „дигитална раница“ от МОН няма никакви?

Отговор: Въпросът се отнася към етиката и коректното използване на изкуствения интелект и човешкия интелект.

 • Въпрос №15: Как можем да научим учениците да използват chat-GPT адекватно, вместо да си мислят, че той изцяло може да им свърши работата?

Отговор: С вълнуващи демонстрации на учителя.

 • Въпрос №16: Що е творчество? Твори ли изкуственият интелект? Ползата и вредата от изкуствен интелект в клас? С какво изкуственият интелект помага за личностното развитие на децата в училище?

Отговор: Нужно е да се подходи разумно.

 • Въпрос №17: Как се променя творчеството в ерата на изкуствения интелект?

Отговор: Съгласни сме, че изкуството е изправено пред сериозни предизвикателства в днешната ера.

 • Въпрос №18: Защита на авторските права в епоха на изкуствен интелект?

Отговор: Този въпрос отправя предизвикателство и пред преподавателите в областта на творчеството.

 • Въпрос №19: Трансхуманизъм и етика?

Отговор: Не виждаме как изкуственият интелект пряко ще повлияе в обучението по философия.

 • Въпрос №20: Изкуственият интелект в полза на образованието?

Отговор: Въпросът се  отнася към темата за дезинформацията.

 • Въпрос №21: Има ли пресечна точка между творчеството и генеративния изкуствен интелект?

Отговор: Генеративният изкуствен интелект съществува и е невъзможно да го отричаме. Той представлява предизвикателство, но и огромна отговорност да намерим начин да го използваме така, че да бъде полезен.

 • Въпрос №22: До каква степен може да се каже, че генеративният изкуствен интелект помага на обучаващите се по философия?

Отговор: Генеративният изкуствен интелект трудно би заменил мисленето като такова, а по-скоро само преповтаря вече казани неща.

 • Въпрос №23: Взаимодействието между обучаващите се и изкуствения интелект: възможности и рискове?

Отговор: Предизвикателството пред учителя по философия е да открои начините, по които учениците компетентно да използват изкуствения интелект.

 • Въпрос №24: Можем ли на този етап да предвидим бъдещото развитие на генеративния изкуствен интелект и възможно ли е той да ни изненада, излизайки извън периметъра на очакваното от нас? Може ли да ни надскочи по творчески способности толкова много, че в един момент да спре да разговаря с нас, защото не го разбираме и сме под неговото ниво?

Отговор: Учениците, от една страна, черпят идеи от AI и той им дава неподозирани насоки на мисълта, но от друга, което става по-често, те буквално копират продуцираното от него и стават все по-мързеливи.

 • Въпрос №25: Как обективно се установява творческо постижение и личностно развитие на обучаващите се? Как би се избегнала простата субективност при оценяването?

Отговор: Изкуственият интелект може да служи, за да се съсредоточи образованието върху същинските си задачи, но с него може да се злоупотребява така, че да се избегне процесът на образование изобщо.

 • Въпрос №26: Как може да различим личното творчество от създаденото от изкуствения интелект?

Отговор: Този въпрос поставя друг – за ролята на морала.

 • Въпрос №27: Авторско право и интелектуална собственост?

Отговор: От една страна, виждаме навлизането на изкуствения интелект като възможност, както и като път за актуалност и интеграция в съвременното общество, както и за докосване до света на младите хора, но от друга се тревожим за критичната мисъл и креативността на учениците.

 • Въпрос №28: Каква е границата на използването на генеративния изкуствен интелект в обучението по философия?

Отговор: Предизвикателствата са пред свободното и самостоятелно мислене на учениците.

 • Въпрос №29: Изкуствен интелект, творчество, иновации?

Отговор: Опасява ме се, че няма връзка между изкуствения интелект и творчеството, иновациите.

 • Въпрос №30: Как оптимално да съжителстват естественият и изкуственият интелект?

Отговор: Като предизвикателство.

 • Въпрос №31: Появата на изкуствен интелект и последствията от това за хората? Изкуственият интелект и промените в образованието и обучението? Приложението на изкуствен интелект в сферата на преподаването и обучението?

Отговор: Всичко се отнася до предизвикателство към критичното мислене.

 • Въпрос №32: Как и доколко може да разчитаме на генеративния изкуствен интелект да ни научи на бързо усвояване на нови модели за учене?

Отговор: В потъване в конкретното, консумативно и бележкарско отношение за сметка на авторското, творческото и ефективното боравене с обработените данни от генеративния изкуствен интелект.

 • Въпрос №33: Как да използваме правилно генеративния изкуствен интелект за постигане на личностно развитие?

Отговор: Светът, в който живеем, все повече се дигитализира и навлизането на нови технологии има както своите положителни страни, така и отрицателни. От една страна, се улеснява живота и работата на хората, но от друга, новите технологии по-трудно се възприемат от възрастните, губят се работни места и се получават готови знания.

­

Предложения за нови инициативи:

14.30–15.00 ч. – дискусия

­

Публикувано в Конференции, Образование. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *